Montaż 

Większo¶ć grilli dostarczana jest w czę¶ciach zapakowane w opakowania tekturowe do samodzielnego montażu. Czas montażu waha się od rodzaju grilla i wynosi od kilkunastu minut do kilku godzin (niektóre grille gazowe).
Poniżej podajemy wskazówki pomocne podczas montażu.
Montaż  / 2009-03-15 : 17:02:47 

Montaż
1. najpierw odszukaj i przeczytaj instrukcje obsługi doł±czon± do grilla.
2. Rozpakuj urz±dzenie z opakowania i zidentyfikuj poszczególne czę¶ci.
3. Dokonaj montażu zgodnie ze schematem i instrukcj±.

Montaż powinien być dokonany na utwardzonym, suchym podłożu dla uniknięcia zagubienia elementów.
Do montażu należy użyć stosownych narzędzi: ¶rubokręta oraz kluczy (zwykle niezał±czone).
Przed nasadzeniem czę¶ci zwróć uwagę na wła¶ciwy dobór elementów i wła¶ciwe miejsca ich osadzenia. Niektóre operacje montażu s± nieodwracalne: niezwykle trudno złożyć raz zmontowany grill.
Po montażu upewnij się, czy wszystkie ¶ruby i nakrętki s± poprawnie dokręcone!

W dziale "instrukcje obsługi" znajdziesz wybrane instrukcje do grilli, pomocne je¶li do urz±dzenia nie zał±czono wła¶ciwej instrukcji.
 


Montaż  / 2009-03-14 : 17:02:47 

Montaż